Miljø og bærekraft

Oslo Spektrum er en av Norges største innendørs flerbruksarenaer og huser hvert år en rekke ulike arrangementer – konserter, show, stand-up, musikaler, teater, sport, konferanser og messer. Vi står hovedsakelig for utleie av arenaen til arrangører, eventbyråer, promotører og lignende, hvor vi bistår med ressurser og personale til avvikling. Vår målsetning er å tilrettelegge for at alle som er innom arenaen skal ha mulighet til å ta miljøvennlige valg, enten det er publikummere, artister, arrangører, innleid personale eller våre egne ansatte.

Vi ble i 2022 resertifisert som Miljøfyrtårn, og arbeider kontinuerlig med å inkorporere miljøvennlige tiltak i alle deler av vår drift. Under kan du lese litt om vårt miljøarbeid, samt vår påvirkning på nærmiljøet.

Avfall og kildesortering2024-04-07T18:27:04+02:00

Med en arena som kan romme opptil 11.500 publikummere pr. arrangement genereres det naturlig mye avfall. Vi arbeider kontinuerlig med å bedre vår kildesortering, både blant besøkende og egne ansatte.

På åpne publikumsarrangementer som konserter, show, stand-up, musikaler og teater har vi kildesorteringsstasjoner i våre publikumsområder. Til servering av øl og cider bruker vi plastglass av resirkulerbar plast, av samme type plast som brukes i pantbare brus og vannflasker. Gjennom et samarbeid med Infinitum sorterer vi ut de resirkulerbare plastglassene og sender de inn for resirkulering.

For å få kildesortert så godt som mulig er vi avhengig av publikum sin hjelp. Som et tiltak for å bedre vår kildesorteringsgrad innførte vi høsten 2023 en miljøavgift ved kjøp av drikkevarer som serveres i resirkulerbare plastglass. Første gang man kjøper en enhet betaler man en miljøavgift på kr 10,-. Skal du kjøpe en ny enhet senere slipper du å betale ny miljøavgift dersom du tar med glasset tilbake til baren. Hensikten med tiltaket er å få flere publikummere til å ta med glass tilbake fra salen og unngå at disse havner på gulvet og tråkkes på, slik at vi enklere kan kildesortere rett og sende så mange glass som mulig til resirkulering.

Inntekten fra miljøavgiften går til å dekke kostnader knyttet til vårt miljøarbeid. Dette kan for eksempel gjelde innkjøp av utstyr og personalkostnader. Et eventuelt overskudd fra avgiften vil gå til å videreutvikle vårt miljøarbeid.

En av våre målsetninger videre er å bytte ut alle plastglass vi bruker til servering til resirkulerbar plast i løpet av våren 2024.

I tillegg til konserter og show huser Oslo Spektrum også ulike messer og konferanser. Her tilrettelegger vi også for kildesortering for besøkende ved å opprette kildesorteringsstasjoner. I tillegg forsøker vi så langt det lar seg gjøre å donere overskuddsmat til veldedige organisasjoner for å redusere matsvinn.

Energi2024-04-05T12:01:55+02:00

Energiforbruk står for den største delen av vårt fotavtrykk, og hvor mye energi vi bruker kan variere stort ut fra aktivitetsnivået i arenaen. Gjennom opprinnelsesgaranti for Nordisk vannkraft er vi garantert at innbetalinger for vårt strømforbruk går til produsenter som produserer vannkraft og leverer fornybar energi.

Kjøp av strøm med opprinnelsesgaranti skaper også et insentiv til kraftprodusentene for å produsere og investere i fornybar produksjon.

Transport til og fra Arenaen2024-04-05T12:32:21+02:00

Oslo Spektrum er lokalisert midt i Oslo sentrum og kun et steinkast fra Oslo Sentralstasjon, Oslo bussterminal og Jernbanetorget, som er knutepunkt for tog, T-bane, trikk og buss. Dette gjør det svært enkelt å komme seg til arenaen med kollektivtransport, og vi oppfordrer alle våre besøkende å benytte seg av dette. Våre arrangementer er sjeldent ferdig senere enn kl. 23:00, slik at publikum også har mulighet til å komme seg hjem med kollektivtransport.

Benytter du sykkel til arenaen finnes det bysykkelstativ ved siden av Oslo Plaza og ved Vaterlandsparken mot Grønland.

Klimaregnskap og rapportering2024-04-07T18:31:21+02:00

Oslo Spektrum er sertifisert gjennom Stiftelsen Miljøfyrtårn. Gjennom Miljøfyrtårn fører vi klimaregnskap over energiforbruk, utslipp, avfall, leverandører, arbeidsmiljø, og innrapporterer dette årlig. Dette gir oss god oversikt over våre miljøeffekter og hvordan vi kan forbedre oss og redusere vårt fotavtrykk ytterligere.

Vårt samfunnsregnskap2024-04-05T12:01:29+02:00

Oslo Spektrum tiltrekker seg mange besøkende i løpet av et år, noe som skaper store positive ringvirkninger som kommer hele hovedstadsregionen til gode. For hver arbeidsplass i Oslo Spektrum, oppstår det mer enn ti nye arbeidsplasser i egne omgivelser.

Samfunnsøkonomisk Analyse har beregnet de økonomiske virkningene av Oslo Spektrum på oppdrag for Stiftelsen NOVA Spektrum. Beregningene viser at Oslo Spektrum er en viktig bidragsyter til flere lønnsomme arbeidsplasser i Oslo og resten av hovedstadsregionen.

De største økonomiske ringvirkningene oppstår i bransjer som handel, service, servering, overnatting og transport. Dette er bransjer som er viktige for å gi alle tilreisende og besøkende et godt servicetilbud, men representerer også viktige næringer som er med på å gjøre hovedstaden til en levende og attraktiv by for byens egne innbyggere.

Bidrar til en sterk arrangementssektor
Oslo Spektrum bidrar også til mange lønnsomme arbeidsplasser i verdikjedene som er direkte involvert i planleggingen og gjennomføringen av de ulike arrangementene som finner sted på arenaen hvert år. Denne verdikjeden omfatter et stort antall enkeltbedrifter med leveranser knyttet til blant annet vakthold, sikkerhet, rigg, renhold og mat/drikke. For mange av bedriftene representerer Oslo Spektrum største oppdragsgiver. Dette legger grunnlaget for høy verdiskaping og muligheten til å bevare robuste fagmiljøer innen arrangementsgjennomføring.

I sum representerer Oslo Spektrum en viktig motor for flere arbeidsplasser og større næringsaktivitet i hovedstadsregionen. I tillegg er selvsagt Oslo Spektrum også viktig som en nasjonal arena for de største kultur- og underholdningsopplevelsene i Norge.

Vårt samlede fotavtrykk
Med utgangspunkt i tall for sist tilgjengelige regnskapsår viser beregningene fra Samfunnsøkonomisk Analyse at Oslo Spektrum har et samlet økonomisk fotavtrykk tilsvarende:

  • 560 fulltids-arbeidsplasser, hvorav 430 av disse befinner seg i eget nærområde. Hvert årsverk i Oslo Spektrum bidrar til mer enn 10 nye arbeidsplasser i egne omgivelser.
  • 610 millioner kroner i nasjonal verdiskapingseffekt, hvorav om lag 450 millioner av disse tilfaller bedrifter og andre virksomheter i Osloområdet. Samfunnsøkonomisk Analyse anslår at aktiviteten i regi av Oslo Spektrum legger grunnlaget for en årlig meromsetning på mer enn 800 millioner kroner for lokalt næringsliv.
  • Oslo Spektrum bidrar årlig til 4 – 500 000 tilreisende og besøkende til hovedstadsområdet. Analysen Samfunnsøkonomisk Analyse har gjennomført viser at Oslo Spektrum har besøkende fra samtlige norske kommuner.
Gå til toppen